LAL-TEST


No Endo™ Endotoxin Removal


Proteus NoEndo™ Spin
Column Kits
Kod Kit Adedi
Proteus NoEndoμ (Micro)
2 column kit
ERE2Micro 2
Proteus NoEndoμ (Micro)
24 column kit
ERE24Micro 24
Proteus NoEndoM (Mini)
2 column kit
ERE2M 24
Proteus NoEndoM (Mini)
12 column kit
ER12M 12
Proteus NoEndoS (Standard)
2 column kit
ERE2S 2
Proteus NoEndoS (Standard)
12 column kit
ER12S 12
Proteus NoEndoHC (High Capacity)
2 column kit
ERE2Hc 2
Proteus NoEndoHC (High Capacity)
12 column kit
ERE12HC 12